Aisha Shaikh, MD

Aisha Shaikh, MD

Gender

Female

Aisha Shaikh, MD

Specialty

Nephrology
See more Nephrology Physicians

Aisha Shaikh, MD

Office Locations


818 N Emporia Ste 310
Wichita, KS 67214
Phone: 263-5891
Fax: 263-3083